jinalong

  • (UID: 236945)
昵称: Asura Jang
性别:
来自: China
生日: 1979-10-09
自我介绍: A =?= Man =w= +10-1-1
个人网站: http://www.galgame.net/bbs/?fromuser=jinalong
MSN:

  • 注册日期: 2010-11-27
  • 上次访问: 4 天前 00:24
  • 最后发表: 昨天 23:52
  • 发帖数级别: 钢铁波利 Rank: 9
  • 阅读权限: 50
  • 帖子: 1418 篇(占全部帖子的 0.01%)
  • 平均每日发帖: 0.47 篇
  • 精华: 0 篇

在线时间: 总计在线 106 小时, 本月在线 14 小时 Rank: 3 (升级剩余时间 14 小时)


经验值: 3958 石, 威信度: 0 星, 金钱数: 1701 贯, 魅力值: 1495 点, 灵石: 0 颗, 神金: 0 个, 仙玉: 3 块


买家信用评价: 0 卖家信用评价: 0